فروشگاه کتاب رشد

همه چیز با ساختن حلقه ها شروع شد. سه حلقه برای الف ها که از همه ی اقوام دانا تر بودند. ۷ حلقه به اربابان دورف که ذهنی هشیارتر داشتند و ۹ حلقه به انسان ها که فانی و محکوم به مرگ بودند. اما همه فریب خورده بودند. چون “سائرون” حیله گر در آتش کوه نابودی برای خود یک حلقه ساخت و تمام تاریکی خود را درون این حلقه قرار داد.

تمام سرزمین های آزاد بر اثر قدرت حلقه از بین رفتند، اما بعضی ها مقاومت نشان دادند. آخرین ارتش متحد انسان ها و الف ها در دامنه های کوه نابودی به چنگ پرداختند، پیروزی نزدیک بود اما حلقه ی قدرت فنا ناپذیر … در آخرین لحظات هنگامی که همه امید خود را از دست داده بودند، “ایزیلدور” شمشیر شکسته پدر خود را برداشت و انگشت سائرون را برید و این گونه حلقه ی قدرت به ایزیلدور رسید و سائرون دشمن مردمان ازاد زمین نابود شد.

ایزیلدور که تنها همین فرصت را داشت تا حلقه و شیطان را نابود کند، حلقه را برای خود برداشت؛ اما حلقه به ایزیلدور خیانت کرد و  باعث مرگ او شد. سالها گذشت و موجودی به نام “گالوم” حلقه را پیدا کرد و حلقه برای مدت ۴۰۰ سال ذهن او را مسموم کرد. اما زمزمه هایی از وجود دوباره ی شیطان در شرق بود و حلقه متوجه شد که دوباره زمان قدرت نماییست، پس گالوم را ترک کرد. اما اتفاقی افتاد که حلقه انتظاران را نداشت. هابیتی به نام “بیلبو بگینز” از اهالی “شایر” حلقه را پیدا کرد و برای خود برداشت. ۶۰ سال بعد بیلبو حلقه را به وارثش، “فرودو” بخشید و هابیتون را به سمت “ریوندل” ترک کرد

برای دانلود اینجا کلیلک کنید   ۲

برای دانلود اینجا کلیک کنید   ۱